Our Great works!!!

CHAN SHENG YAO 3O301
external image vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png Chan Sheng Yao GTI.docx

Jarod Chan 3o302
Jarod 3o302 GC design.doc

Bennett yong
GC design 2.docx
Bennett Yong(3O3)31 GC design.docx
Wu xi yao 3o3 27
external image vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png Wu Xi Yao 3o3 27 GC design.docx
Keith Poon 3o320 & Matthewquek 3o316
external image msword.png Keith 3o320.doc


external image msword.png comic.doc
external image msword.png calculator.doc


Sebastian Sim 3O3 24
Sebastian (3O324) GC Design.docx

Lim Xiao Qi 3O309

external image msword.png Lim Xiao Qi (3o309) GC design.doc


Lim Xuan Yu 3o310
external image vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png Lim Xuan Yu (3o3 10) GC Design.docx

Quah Yu Kiat 3O3(22)
external image vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png QuahYuKiat 3O3(22) McDonalds.docx

Samson Yu 3O3 23


Ng Wei Xiang 3P318
external image vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png NgWeiXiang3P318 GC Design.docx
Eugene Pang 3p306
external image vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png eugene pang.docx
Tok Yin Pin 3O3(28)
external image vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png TokYinPin GC design.docx
Lin Daxin (3O311)
external image vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.png LinDaxin 3O311 GC Design.docx

Loo Jun Mun 3O3 (13)
external image msword.png GC Design Loo Jun Mun mcd.doc